Overslaan en naar de inhoud gaan

Circular solutions

De wereld is in volle transitie. De toekomst is duurzaam en circulair, zo ook de gebruikte materialen en producten. Milieu, strengere regulering, verminderde beschikbaarheid en hogere kosten van materialen drijven onze economie in een meer circulaire richting, met langetermijnstrategieën. Uiteraard zal de manier waarop we materialen gebruiken en hergebruiken een cruciale rol spelen in deze circulaire transitie.
Deze transitie vraagt om (nieuwe) technologische kennis van materialen, hun performantie, verwerking en impact op de levenscyclus. Ze vraagt ook andere competenties, zoals levenscyclusdenken, ecodesign, nieuwe samenwerkingen in de waardeketen, herdenken van verdienmodellen, ... Bij Sirris komen deze  uiteenlopende competenties samen, waar ze  worden ingezet in diverse projecten en initiatieven om bedrijven te ondersteunen bij hun circulaire innovaties.

Bedrijven brengen stap voor stap circulaire economie in praktijk

Innovatie in de circulaire economie roept bij heel wat bedrijven nog veel vragen op: welke circulaire stappen te nemen, nu en in de toekomst? Hoe een circulaire strategie en actieplan te definiëren, aangepast aan de bedrijfscontext en waardeketen(s)? Welke zijn de opportuniteiten voor een bedrijf in de circulaire economie? Hoe actie ondernemen en concepten als hergebruik, remanufacturing, recyclage of nieuwe businessmodellen implementeren?

Bedrijven helpen innoveren is de kerntaak van Sirris. Daarom stelden we een nieuw  team samen rond het thema ‘circulaire economie’. Het verenigt alle belangrijke competenties die nodig zijn om circulaire innovatie in een industriële context te ondersteunen. Naast de materiaalexpertise die aanwezig is in het team, slaan we een brug naar andere ontsluitende technologieën, tools, expertises of infrastructuur, binnen Sirris of in ons netwerk. Via diverse projecten en initiatieven ondersteunen we bedrijven in het circulaire domein, van strategie, tot actieplan of circulaire implementatie.
 

Kennis en implementatie van biogebaseerde composieten in stroomversnelling

Terwijl de composietsector in Europa een belangrijke groei kent, vragen eindgebruikers steeds meer naar materialen van natuurlijke oorsprong (biogebaseerd). Toch is de implementatie van biogebaseerde materialen in eindtoepassingen voorlopig nog beperkt. Biocomposieten hebben het voordeel heel licht te zijn en zijn structureel zelfs competitief met glasvezelcomposieten, maar de grote variatie in vezeleigenschappen maakt een robuust ontwerp moeilijker en hun intrinsieke vochtgevoeligheid kan aanleiding geven tot vroegtijdige degradatie. Bovendien vereist de veelheid aan verschillende biomaterialen een grondige materiaalkennis tijdens het productontwerp. Daarom is een heldere kennisverspreiding rond deze thema’s noodzakelijk om de troeven van biocomposieten volop te benutten in de industrie. Het COOCK-project BREPLA - Biobased fibre REinforced PLAstics, een samenwerking tussen Centexbel - VKC en Sirris, startte in 2020 en beoogt de transitie naar de productie en industrie van biogebaseerde composieten te versnellen in de meubelindustrie, de transportsector en consumentengoederen. Dit door onze kennis rond biocomposieten verder uit te bouwen en de industriële implementatie te stimuleren en te activeren. Via collectieve acties en een brede, laagdrempelige sensibilisatie betrekken we de hele waardeketen bij de transitie naar biocomposieten.

Biogebaseerde coatings als opportuniteit voor duurzaam ondernemen

De druk op producten van fossiele oorsprong neemt toe en biogebaseerde alternatieven winnen zo aan belang, maar er is nog veel werk aan de winkel. Dit is niet anders in de coatingindustrie. Eindgebruikers ontwerpen biogebaseerde producten en zien die liefst ook afgewerkt met een coating uit hetzelfde segment. Begin 2020 gaven we de aftrap voor het project 'Bio-gebaseerde coatings: een opportuniteit voor een duurzame onderneming en wereld'. 

Het project, gedragen door Sirris en Centexbel-VKC, wil een antwoord formuleren op de toenemende vraag naar producten van een meer duurzame oorsprong. Gedurende de projectduur van 36 maanden zullen we de bedrijven informeren over de mogelijkheden in gebruik van biogebaseerde bouwstenen en toepassingen van deze grondstoffen in coatings. Hierbij willen we de performantie van bio-gebaseerde alternatieven ten opzichte van  klassieke fossiel-gebaseerde verven aantonen en een oplossing bieden voor eventuele veranderingen in verwerkbaarheid.

Het collectief project is een samenwerking tussen onze kenniscentra en bedrijven, waarbij kennis wordt uitgewisseld tussen eindgebruikers, grondstofleveranciers en ontwikkelaars. Op basis van de resultaten (demonstratoren, richtformulaties) kunt betrokken ondernemingen een eigen implementatietraject opstarten.

Whitepaper wijdt u in in de wereld van biogebaseerde coatings

In het kader van het nieuw opgestarte project rond biogebaseerde coatings werd een whitepaper gepubliceerd: ‘Bio-based coatings, an opportunity for a durable world’, dat een introductie geeft tot deze nieuwe technologie. Het werk beschrijft waarvoor bio-based eigenlijk staat, het belang van de nieuwe technologie en wat ze kan betekenen voor de bedrijven.

Testen om levensduur van producten en materialen te verlengen

In de circulaire economie gaan we doordachter om met producten en materialen. Naast producten hergebruiken of recycleren, is de levensduur verlengen de beste manier om de waarde van materialen te behouden. Sirris wil bedrijven hierin ondersteunen door verschillende levensduurtesten aan te bieden via onz testlabo’s. Om de bedrijven extra capaciteit en mogelijkheden te kunnen bieden, werd recent geïnvesteerd in nieuwe testapparatuur: een zoutneveltest (in het kader van het Praktijklab Corrosie & Isolatie), een extra QUV-kamer, een condensatie test en de opstelling voor ijsvormingstesten op grote schaal binnen het Europese project NewSkin.

Innovatie-ecosysteem versnelt industriële aanname van oppervlakte-nanotechnologieën

Het nieuwe Europese project NewSkin, waaraan ook Sirris deelneemt vanuit het Smart Coating Lab en het OWI-Lab, verdiept zich in het potentieel van nanogebaseerde oppervlakken voor industriële en consumentenproducten, omwille van hun enorme potentieel om materiaaloplossingen te bieden voor Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Het project wil de industriële aanname van oppervlakte-nanotechnologieën in Europa versnellen. Innovatieve productiefaciliteiten voor opschaling en testen zullen het Innovatie-ecosysteem van de nodige tools voorzien om TRL7 en nieuwe technologieën te creëren.

Opstelling voor onderzoek ijsvorming

Sirris ontwikkelde een testopstelling voor ijsvorming in de grote klimaatkamer van Sirris en zal de tijdens het project vergaarde kennis onmiddellijk vertalen naar de Vlaamse industrie via het COOCK-project 'Fighting Icing', waarin concrete oplossingen voor aan ijsvorming gerelateerde problemen en hun implementatie worden onderzocht.

Lees meer over deze projecten onder het thema ‘Harsh Environments’.

Op weg naar geoptimaliseerde valorisatie van ferrogebaseerd schroot

Ferrometalen worden terecht beschouwd als een van de best gerecycleerde en recycleerbare materialen, maar er is ruimte voor een volgende stap: ze worden vandaag massaal ingezameld en terug opgenomen in de materiaalkringloop, zij het met nog te weinig aandacht voor selectief recycleren en hergebruik. Hieraan kan nog meer aandacht worden besteed en dit was het onderwerp van het CLEANSCRAP-project, dat in 2020 werd afgesloten. 

Aan de hand van een survey gericht aan diverse stakeholders in de waardeketen van ferro-metalen bracht het project de beschikbare waardevolle afvalstromen in kaart. Anderzijds creëerde de enquête bij de Vlaamse gebruikers van ferro-legeringen het bewustzijn van het potentieel van deze materiaalstromen. Een conclusie was immers dat bijna niemand op de hoogte is van de EU-specificaties voor schroot. Schrootverwerkingsbedrijven sorteren het schroot en voeren vaak een soort analyse uit, maar niet noodzakelijkerwijs volgens de globale specificaties. Er is dus een mogelijk verlies aan valorisatie. Zowel bij het sorteren als bij de voorbehandeling worden veel potentiële acties niet benut door zowel 'schrootmakers' als 'schrootgebruikers'. 

In een volgende fase van het Cleanscrap-project werd gekeken naar geselecteerde casestudies en gebruik gemaakt van enkele bij CRM Group beschikbare voorbehandelingstechnologieën om dit 'value-in-use'-principe te verbeteren.